สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ “สกน.” (Institute for Agricultural Product Innovation: APi) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด บทบาท/ภารกิจที่สำคัญ

(1) อำนวยความสะดวก โดยเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจต่างๆ อาทิ การจดทะเบียน กฏระเบียบ มาตรการทางการค้า ฯลฯ

(2) ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมใน ทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความรับรู้ในสินค้าเกษตรนวัตกรรม ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการขยายตัวของอุปสงค์สินค้าเกษตรนวัตกรรม

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ สกน. สามารถติดต่อสอบถามหรือติดตามข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ได้ที่