ลงทะเบียนผู้ใช้ สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป

ข้อมูลการลงทะเบียน

*ไม่สามารถเปลี่ยนในภายหลังได้
*ไม่สามารถเปลี่ยนในภายหลังได้
*ไม่สามารถเปลี่ยนในภายหลังได้

บุคคลธรรมดา (ธุรกิจส่วนตัว)
ตัวแทนนิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน


ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ของตัวผู้สมัคร)

Browse

เงื่อนไขและกฎระเบียบการสมัครสมาชิกสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม

  • การพิจารณาเป็นอำนาจของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม
  • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
  • หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแก้ไขผ่านระบบนี้เท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
  • จะไม่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • ผู้สมัครยอมรับว่าข้อมูลในการสมัครผ่านระบบนี้เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังพบว่าข้อมูลของผู้สมัครเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามเงื่อนไข สถาบันฯ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
  • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครครั้งนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า